Biuletyn Informacji Publicznej
Opcje zaawansowane
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 112114
Aktualizacja: 23-07-2020
Nabór na stanowisko oświetleniowiec-elektryk

Ełckie Centrum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko

oświetleniowiec - elektryk” 

 

 

 

1.Stanowisko: oświetleniowiec - elektryk

2.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

A) zakres obowiązków:

a) obsługa oświetlenia podczas prób, koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych (obsługa pulpitu grandMa2);

b) montaż i demontaż urządzeń oświetleniowych;

c) odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym utrzymanie sprzętu elektryczno-oświetleniowego w należytym stanie technicznym i gotowości eksploatacyjnej;

d) konserwacja urządzeń elektrycznych;

e) obsługa i konserwacja rozdzielni niskiego napięcia;

f) drobne naprawy urządzeń elektrycznych.

B) wymagania:

a) wykształcenie średnie kierunkowe;

b) uprawnienia SEP do 1 kV;

d) dyspozycyjność;

e) dobra organizacja pracy i terminowość;

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;

 

C) wymagania dodatkowe:

a) znajomość systemów oświetleniowych i urządzeń oświetlenia sceny;

b) mile widziane doświadczenie przy obsłudze scenotechnicznej wydarzeń;

c) prawo jazdy kat. B;

d) znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem;

 

D) oferujemy:

a) umowę o pracę;

b) możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach;

c) pracę w kreatywnym i dynamicznym środowisku.

 

Termin nadsyłania aplikacji:

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wg wzoru) w podpisanych kopertachnależy dostarczyć do sekretariatu p. 30 w terminie do  25 sierpnia 2020 r.

 

 Ełk, 23.07.2020 r.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1)  list motywacyjny lub cv zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

3) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk.

Kontakt do Administratora: Telefon: +48 87 621 52 50, Email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podstawa prawna:

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Wytworzył: Julita Bogdanowicz-Franczuk
Opublikował: Julita
Data publikacji: 23-07-2020
Data modyfikacji: 23-07-2020
Ilość wyświetleń: 24
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt