Biuletyn Informacji Publicznej
Opcje zaawansowane
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 122984
Aktualizacja: 05-03-2020
Statut

UCHWAŁA Nr XXV/238/08

RADY MIASTA EŁKU

z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie nadania statutu Ełckiego Centrum Kultury w Ełku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miasta ustala, co następuje:


§ 1

Nadać statut Ełckiemu Centrum Kultury w Ełku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc statut Ełckiego Centrum Kultury w Ełku przyjęty uchwałą Nr XXXV/240/97 Rady Miasta Ełku z dnia 28 kwietnia 1997r., zmieniony uchwałą Nr XXII/201/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 22 listopada 2000 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Ełku

Waldemar Paweł Pieńkowski

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXV/238/08

Rady Miasta Ełku

z dnia 24 czerwca 2008 roku

 

S T A T U T

EŁCKIEGO CENRTUM KULTURY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ełckie Centrum Kultury, zwane dalej ECK, jest samorządową instytucją kultury, działającą na

podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

ECK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego

przez Gminę Miasto Ełk.

§ 3

1. Siedzibą ECK jest Ełk. ul. Wojska Polskiego 47.

2. Terenem działania ECK jest obszar miasta Ełku.

3. ECK może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

§ 4

1. Organizatorem ECK w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

zwanej dalej ustawą, jest Gmina Miasto Ełk.

2. Nadzór nad działalnością ECK sprawuje Prezydent Miasta Ełku.

§ 5

ECK używa pieczęci podłużnej.Rozdział II

Zakres działalności

§ 6

1. ECK realizuje cele i zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę

oraz upowszechniania kultury i sztuki.

2. ECK prowadzi działalność na podstawie rocznego programu i planu pracy. Może również

opracowywać programy wieloletnie.

3. Do podstawowych zadań ECK należy w szczególności:

a. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

b. rozpoznanie, rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;

c. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;

d. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;

e. tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu

artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie

warsztatów; organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów oraz

zainteresowania wiedzą i sztuką;

f. tworzenie warunków dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego

i artystycznego;

g. integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych;

h. współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami

kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki;

i. rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł

krajowej i światowej kinematografii;

j. organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali, spektakli oraz

innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;

k. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

4. ECK może realizować dodatkowe zadania, między innymi:

a. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, kiermasze itp.;

b. organizować kursy specjalistyczne i szkolenia;

c. prowadzić działalność marketingową w zakresie informacji, reklamy i innych usług;

d. organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne;

e. prowadzić impresariat artystyczny;

f. świadczyć usługi z zakresu kultury,

g. prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, muzycznego i innych;

h. prowadzić sprzedaż (giełdową i komisową ) dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, rękodzieła ludowego;

i. organizować imprezy okolicznościowe, obrzędowe itp.;

j. świadczyć usługi gastronomiczne;

k. wynajmować lokale.


Rozdział III

Organizacja

§ 7

1. Organizację wewnętrzną ECK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ełckiego Centrum

Kultury po zasięgnięciu opinii organizatora i działających w ECK organizacji związkowych oraz stowarzyszeń

twórców.

2. Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na

zewnątrz.

3. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ełku.

4. Przy ECK może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczokonsultacyjne.

5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

7. W ECK może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. O utworzeniu i likwidacji

stanowiska Zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 8

1. ECK jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Wobec pracowników ECK czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 9

ECK zarządza Szkołą Artystyczną w Ełku przy ul. Armii Krajowej 21


Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej


§ 10

Mienie ECK służy wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 11

1. ECK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.

2. ECK prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów finansowych

opracowywanych przez Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury, ze środków pochodzących z :

a) dotacji z budżetu miasta w ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,

b) darowizn i środków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne

c) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,

d) innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej ECK jest plan działalności zatwierdzony przez

Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. ECK zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych

Prezydentowi Miasta Ełk w celu zatwierdzenia.

§ 12

1. ECK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

Zmiany w statucie ECK mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania, tj. na mocy uchwały Rady Miasta.

 

Wytworzył: Julita Bogdanowicz-Franczuk
Opublikował: Julita
Data publikacji: 29-01-2015
Data modyfikacji: 29-01-2015
Ilość wyświetleń: 2853
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt